Idoudi, S., Arousse, A., & Boussofara, L. (2019). Glomus Tumor of the Buttock. Dermatology Practical & Conceptual, 9(4), 318-319. https://doi.org/10.5826/dpc.0904a19