Xie, Yihang, Lixia Xie, Xin Shi, and Sijia Chen. 2023. “Juvenile Pityriasis Rubra Pilaris”. Dermatology Practical & Conceptual 13 (2):e2023094. https://doi.org/10.5826/dpc.1302a94.